O nas


Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat” powstała, aby wspierać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną.
Fundacja działa od 2016 roku. Prowadziliśmy już kilka autorskich, kameralnych placówek dla takich osób. Był to Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska dla 7 osób, Terapeutyczny Ośrodek „Nasz Bezpieczny Świat” dla 10 osób, a od 2020 roku prowadzimy pierwszy w Warszawie Środowiskowy Dom Samopomocy „Nasz Bezpieczny Świat” (typ D) dla 12 dorosłych osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Następnym naszym celem jest wypracowanie modelu docelowego mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób takich jak nasi uczestnicy ŚDS w tym osoby ubezwłasnowolnione. Jest to szczególnie istotne i pilne dla dorosłych osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i z niepełnosprawnością intelektualną, nisko funkcjonującymi i mało samodzielnych i dla ich starzejących się opiekunów.

Kontakt

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT” (typu D)

ul. Odolańska 6/8
02-560 Warszawa
tel. 799-032-059
email: sdsnaszbezpiecznyswiat@gmail.com

Siedziba Fundacji i adres do korespondencji

Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”

ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok.25

02-598 Warszawa

e-mail:   fundacjanaszbezpiecznyswiat@gmail.com
m.ochimowskateper@gmail.com

 

Nasze Cele         

Naszym celem jest wspieranie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich rodzin. Prowadzimy małe, kameralne placówki dziennego wsparcia. Prowadziliśmy klub absolwenta „Dobrej Woli”, terapeutyczny klub absolwenta „Bełska”, terapeutyczny ośrodek „Nasz Bezpieczny Świat” a obecnie prowadzimy środowiskowy dom samopomocy „Nasz Bezpieczny Świat”. Naszym następnym zadaniem jest znalezienie formuły na docelowe mieszkalnictwo dla tych osob, gdy zabraknie ich opiekunów.

Szczegółowe cele:

  • Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
  • Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń i kursów o charakterze niedochodowym.
  • Podejmowanie działalności  informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym i służącej realizacji celów statutowych.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnienie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
  • Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
  • Współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
   Fundacja na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnościami 
      „Nasz Bezpieczny Świat”

Deklaracja Dostępności 

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „Nasz Bezpieczny Świat” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa fundacji „Nasz Bezpieczny Świat”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MARYLA OCHIMOWSKA-TEPERsdsnaszbezpiecznyswiat@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 799032059 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.