Statut


Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

„Nasz Bezpieczny Świat”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat” (zwana dalej „Fundacją”) działa na podstawie przepisów prawapolskiego oraz niniejszego statutu (dalej jako „Statut”).
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Marię Ochimowską-Teper oraz Jerzego Tepera aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Banasik w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Zbawiciela 5 lok. 9 w dniu 12 sierpnia 2016 roku, Rep 2972/2016.
 3. Rolą Fundatorów jest sprawowanie pieczy nad ciągłością działalności Fundacji oraz wykonywanie czynności powierzonych im przez Statut.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 2. Certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia ustanawia Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.

§  7

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest :

 1. Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukację przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
 2. Wszechstronna pomoc Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz ich rodzinom, opiekunom i pracującym z nimi specjalistom.
 3. Działanie na rzecz wyrównywania szans Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 4. Rzecznictwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, ich rodzin oraz ich opiekunów.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
 2. Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń, doradztwa i kursów o charakterze niedochodowym.
 3. Podejmowanie działalności informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym służącej realizacji celów statutowych.
 4. Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
 5. Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród Osób z   Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
 6. Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnianie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
 7. Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
 8. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 9. W zakresie określonym w ust. 1 lit. a-d oraz lit. f. Fundacja prowadzi odpłatną   działalność pożytku publicznego.
 10. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§. 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

  1. darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i prywatnej,
  2. dotacji jednostek rządowych i samorządowych, subwencji, środków z funduszy i grantów
  3. dochodów z majątku Fundacji, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje, udziały)
  4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Fundacji lub będących w użytkowaniu Fundacji
  5. realizacji zadań zleconych przez organy i instytucje rządowe i samorządowe.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową Fundacji tj. na cele działalności pożytku publicznego na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV

WŁADZE  FUNDACJI

§ 12

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji oraz Fundatorzy.                         

2. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech członków powoływanych na czas nieokreślony. W skład Zarządu Fundacji wchodzą Prezes, Wiceprezes i Członkowie.

3. Prezesem Zarządu dożywotnio zostaje Maria Ochimowska-Teper, a Wiceprezesem Zarządu dożywotnio zostaje Jerzy Teper.

4. Maria Ochimowska-Teper jako Prezes Zarządu Fundacji i Jerzy Teper jako Wiceprezes Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani tylko w razie utraty przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:

  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

6. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy wraz z przyjęciem Statutu. Po przyjęciu Statutu prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji przysługuje Radzie Fundacji.

7.  Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:

 1. śmierci Członka Zarządu Fundacji

b.  dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Fundacji

c.  odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:

   –  działania na szkodę Fundacji,

   – rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał 

     Zarządu  Fundacji,

   – braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji

d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

8. Członkom Zarządu Fundacji może zostać przyznane wynagrodzenie, nie przekraczające jednak trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym wynagrodzenie ma zostać przyznane. O wysokości wynagrodzenia decyduje Rada Fundacji.

9. Członkowie Zarządu Fundacji muszą spełniać warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. tj. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 20 ust.1 pkt 5).

§ 13

1. Bez odbycia posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

2. Posiedzenie  Zarządu Fundacji może zwołać każdy z członków Zarządu Fundacji.

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy do doręczeń wskazane przez Członków Zarządu Fundacji, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Zarządu Fundacji. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Zarządu Fundacji oraz szczegółowy porządek obrad.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

5. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane jednomyślnie, niezależnie od liczby obecnych osób, z zastrzeżeniem jednak postanowienia zawartego w ust. 6 poniżej.

6. W razie rozbieżności stanowisk, uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów Zarządu Fundacji (większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się), w obecności co najmniej 3 członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów, przeważający będzie głos Prezesa Zarządu Fundacji.

7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu.

8. W skład pierwszego Zarządu Fundacji weszli:

Maria Ochimowska-Teper- Prezes Zarządu

Jerzy Teper- Wiceprezes Zarządu

Jolanta Sadowska- Członek Zarządu

Grażyna Bonk- Członek Zarządu

9. W związku z rezygnacją Jolanty Sadowskiej ze stanowiska Członka Zarządu oraz powołaniem na Członka Zarządu Witolda Cegiełkowskiego, w skład Zarządu Fundacji weszli:

Maria Ochimowska-Teper- Prezes Zarządu

Jerzy Teper- Wiceprezes Zarządu

Witold Cegiełkowski- Członek Zarządu

Grażyna Bonk- Członek Zarządu

10. W związku z rezygnacją Grażyny Bonk ze stanowiska Członka Zarządu Fundacji i Witolda Cegiełkowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Fundacji i powołaniem nowych Członków Zarządu Fundacji Moniki Arciszewskiej i Joanny Ingling, w skład Zarządu Fundacji  wchodzą:

Maria Ochimowska –Teper               Prezes Zarządu Fundacji

Jerzy Teper                                        Wiceprezes Zarządu Fundacji

Monika Arciszewska                         Członek Zarządu Fundacji

Joanna Ingling                                   Członek Zarządu Fundacji

11. W związku z  rezygnacją Joanny Ingling ze stanowiska Członka Zarządu Fundacji oraz w związku  z  rezygnacją  Moniki Arciszewskiej  ze stanowiska Członka Zarządu Fundacji, w skład Zarządu wchodzą :

Maria Ochimowska – Teper  – Prezes Zarządu Fundacji

Jerzy Teper  –  Wiceprezes Zarządu Fundacji

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a.  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c.  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d.  sporządzanie planów pracy  i budżetu Fundacji,

e.  zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

f.  reprezentowanie na zewnątrz Fundacji,

g.  przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

h. występowanie do Fundatorów z wnioskami, w tym w sprawie zmian statutu Fundacji oraz połączenia Fundacji,

i. co roku Zarząd Fundacji jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

3. Prezes Zarządu Fundacji może zawierać umowy użyczenia lub najmu Lokalu przeznaczonego na prowadzenie Fundacji. Drugą stroną umowy najmu lub umowy użyczenia może być osoba fizyczna pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 15

Sposób reprezentowania oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Fundacji samodzielnie lub trzej Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 16

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji, który jest całkiem odrębny od Zarządu i nie podlega mu w żaden sposób, a członkowie tego organu muszą spełniać dodatkowe warunki zapisane w ustawie o pożytku publicznym (art.20 ust.1 pkt.4).

2. Rada Fundacji składa się z 2-3 osób.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwanego dalej Przewodniczącym.

4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy skład Rady Fundacji to Urszula Smolińska i Krystyna Legat.

5. Członków Rady Fundacji kolejnej  kadencji lub dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje swą uchwalą Rada Fundacji.

6. Rada Fundacji jest powoływana na trzyletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

7. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.

8. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.

9.  Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.

10. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Przy równowadze              głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

12. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a.  nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji, w tym działalności pożytku publicznego

b. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań 

    finansowych Fundacji

c.  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 17

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonej w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Fundacja działa na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

2. Fundacja posiada Radę Fundacji jako kolegialny organ nadzorczo-kontrolny, która jest całkiem odrębna od Zarządu Fundacji i w żaden sposób mu nie podlega w zakresie wykonywania  kontroli wewnętrznej  lub nadzoru.

3. Członkowie Rady Fundacji spełniają warunki zapisane w ustawie o pożytku tj. nie mogą być członkami organu zarządzającego czyli Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zabronione jest :

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,  członków organów lub pracowników oraz osób,  z którymi  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§19

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. W razie śmierci jednego z Fundatorów, prawo do zmian statutu Fundacji przysługuje drugiemu z Fundatorów, a po śmierci obu Fundatorów- prawo do zmian statutu przysługuje Radzie Fundacji.

2. Zmiany celów Fundacji mogą dokonać wyłącznie Fundatorzy, a po śmierci jednego z Fundatorów, drugi z Fundatorów.

§ 20

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach

§ 22

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst  jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.

FUNDATORZY                                                             ZARZĄD FUNDACJI

……………………………………………                               ………………………………………………..          .

Maria Ochimowska –Teper                                     Maria Ochimowska -Teper

              

…………………………………………..                                 ……………………………………………….            

Jerzy Teper                                                                   Jerzy Teper