Statut


   Statut Fundacji na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnościami
„Nasz Bezpieczny Świat”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat” (zwana dalej „Fundacją”) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu (dalej jako „Statut”).
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Marię Ochimowską-Teper oraz Jerzego Tepera aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Banasik w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Zbawiciela 5 lok. 9 w dniu 12 sierpnia 2016 roku, Rep 2972/2016.
3. Rolą Fundatorów jest sprawowanie pieczy nad ciągłością działalności Fundacji oraz wykonywanie czynności powierzonych im przez Statut.

§ 2

 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia ustanawia Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8

Celem Fundacji jest :
1. Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukację przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
2. Wszechstronna pomoc Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz ich rodzinom, opiekunom i pracującym z nimi specjalistom.
3. Działanie na rzecz wyrównywania szans Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
4. Rzecznictwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, ich rodzin oraz ich opiekunów.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
b. Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń, doradztwa i kursów o charakterze niedochodowym.
c. Podejmowanie działalności informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym służącej realizacji celów statutowych.
d. Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
e. Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
f. Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnianie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
g. Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
2. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i prywatnej,
b. dotacji jednostek rządowych i samorządowych, subwencji, środków z funduszy i grantów
c. dochodów z majątku Fundacji, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje, udziały)
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Fundacji lub będących w użytkowaniu Fundacji
e. realizacji zadań zleconych przez organy i instytucje rządowe i samorządowe
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 12

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Fundatorzy.
2. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do czterech członków powoływanych na czas nieokreślony. W skład Zarządu Fundacji wchodzą Prezes, Wiceprezes i Członkowie.
3. Prezesem Zarządu dożywotnio zostaje Maria Ochimowska-Teper, a Wiceprezesem Zarządu dożywotnio zostaje Jerzy Teper.
4. Maria Ochimowska-Teper jako Prezes Zarządu Fundacji i Jerzy Teper jako Wiceprezes Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani tylko w razie utraty przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy wraz z przyjęciem Statutu. Po przyjęciu Statutu prawo powoływania i odwoływania Zarządu Fundacji przysługuje Annie Świderskiej, numer PESEL 53073004882a w razie jej śmieci, jej najstarszemu wiekiem spadkobiercy.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:
a. śmierci Członka Zarządu Fundacji
b. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Anny Świderskiej, a po jej śmierci- jej najstarszego wiekiem spadkobiercy.
c. odwołania przez Annę Świderską w przypadku:
– działania na szkodę Fundacji,
– rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Zarządu Fundacji,
– braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

8. Członkom Zarządu Fundacji może zostać przyznane wynagrodzenie, nie przekraczające jednak trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym wynagrodzenie ma zostać przyznane. O wysokości wynagrodzenia decyduje Anna Świderska, a po jej śmierci- najstarszy wiekiem spadkobierca Anny Świderskiej.

§ 13

1. Bez odbycia Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji może zwołać każdy z członków Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy do doręczeń wskazane przez Członków Zarządu Fundacji, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia Zarządu Fundacji. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Zarządu Fundacji oraz szczegółowy porządek obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane jednomyślnie, niezależnie od liczby obecnych osób, z zastrzeżeniem jednak postanowienia zawartego w ust. 6 poniżej.
6. W razie rozbieżności stanowisk, uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów Zarządu Fundacji (większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się), w obecności co najmniej 3 członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów, przeważający będzie głos Prezesa Zarządu Fundacji.
7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu.
8. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wejdą:
Maria Ochimowska-Teper- Prezes Zarządu
Jerzy Teper- Wiceprezes Zarządu
Jolanta Sadowska- Członek Zarządu
Grażyna Bonk- Członek Zarządu
9. W związku z rezygnacją Jolanty Sadowskiej ze stanowiska Członka Zarządu oraz powołaniem na Członka Zarządu Witolda Cegiełkowskiego, w skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Maria Ochimowska-Teper- Prezes Zarządu
Jerzy Teper- Wiceprezes Zarządu
Witold Cegiełkowski- Członek Zarządu
Grażyna Bonk- Członek Zarządu

§ 14

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji
e. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
f. reprezentowanie na zewnątrz Fundacji
g. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji
h. występowanie do Fundatorów z wnioskami w tym w sprawie zmian statutu Fundacji.
3. Prezes Zarządu Fundacji może zawierać umowy użyczenia lub najmu Lokalu przeznaczonego na prowadzenie Fundacji. Drugą stroną umowy najmu lub umowy użyczenia może być osoba fizyczna pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 15

Sposób reprezentacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Fundacji samodzielnie lub trzej Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. W razie śmierci jednego z Fundatorów, prawo do zmian statutu Fundacji przysługuje drugiemu z Fundatorów, a po śmierci obu Fundatorów- prawo do zmian statutu przysługuje Annie Świderskiej
Zmiany celów Fundacji mogą dokonać wyłącznie Fundatorzy, a po śmierci jednego z Fundatorów, drugi z Fundatorów.

§ 17

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.