REGULAMIN KLUBU


TERAPEUTYCZNY KLUBU ABSOLWENTA BEŁSKA

Regulamin organizacyjny

Misja Klubu

Misją Terapeutycznego Klubu Absolwenta Bełska jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, mniej samodzielnych i niżej funkcjonujących, którzy wyszli z systemu edukacji i z powodu swoich ograniczeń nie mogą znaleźć miejsca w istniejących placówkach dziennego pobytu i są przez to wykluczeni.
Klub ma być miejscem, gdzie będą mogli dalej się rozwijać, usprawniać, aktywizować uczestnicząc w różnych zajęciach grupowych i indywidualnych oraz integrować z rówieśnikami.

§ 1
Cele Klubu

1. Uchronienie osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
mniej samodzielnych oraz niżej funkcjonujących przed izolacją i wykluczeniem poprzez
zapewnienie im dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
2. Pomoc w utrzymaniu lub osiągnięciu postępu w praktycznych umiejętnościach społecznych
3. Nabywanie przez nich dalszych umiejętności albo utrzymanie już nabytych kompetencji w
różnych dziedzinach
4. Rozwijanie lub ugruntowanie posiadanego już poziomu samodzielności w funkcjonowaniu
w codziennym życiu
5. Wszechstronne usprawnianie, aby utrzymać klubowiczów w dobrej formie fizycznej,
intelektualnej i psychicznej.
6. Odciążenie rodzin z problemem niepełnosprawności od konieczności organizowania
wyspecjalizowanej opieki dla swoich bliskich.

§ 2
Organizacja Klubu

1. Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska ma siedzibę przy Zespole Placówek Szkolno –
Wychowawczo – Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie na ul. Bełskiej 5.
2. Placówkę prowadzi Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”.
3. Zajęcia w Klubie odbywają się po południu 3 razy w tygodniu.
4. Zajęcia grupowe prowadzone są z gospodarstwa domowego, plastyczne, ogólnorozwojowe z
integracją zmysłów i terapią ręki, usprawniające fizycznie oraz z artterapii.
5. Zajęcia indywidualne odbywają się wg. potrzeb poszczególnych uczestników.
Są to : zajęcia z logopedii, rehabilitacji ruchowej, rewalidacyjne i zajęcia z psychologiem.
5. W Klubie działa jedna grupy złożona z 7 osób.
6. Na każdych zajęciach grupowych jest jeden terapeuta, 3 asystentów ON oraz wolontariusze.
7. Formy zajęć dostosowuje się do wieku uczestnika, jego możliwości i aktualnego stanu
psychofizycznego, z uwzględnieniem upodobań i wyborów.
8. Klubem kieruje Kierownik, która prowadzi i koordynuje wszelkie sprawy organizacyjne i
merytoryczne.
9 Sprawy finansowe są prowadzone przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

§ 3
Zasady naboru, przyjmowania i relegowania z Klubu

1. Klub przyjmuje uczestników, a w przypadku braku wolnych miejsc umieszcza uczestnika
na liście rezerwowej.
2. Do Klubu nie są przyjmowane osoby, które:
a. ze względu na swój stan zdrowia wymagają specjalistycznego leczenia i stałej opieki
pielęgniarskiej,
b. wymagają specjalnych warunków bezpieczeństwa oraz organizacyjnych, których zapewnienie
nie jest możliwe przez Klub
c. zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób korzystających z zajęć
prowadzonych przez Klub.
2. Rodzic bądź opiekun prawny podpisuje Porozumienie uczestnictwa w Klubie swojego dziecka lub
podopiecznego co jest warunkiem uczestnictwa w Klubie.
Złożenie Porozumienia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Do Porozumienia uczestnictwa należy dołączyć :
a. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
b. zaświadczenie lekarskie o współistniejących innych chorobach w tym psychicznych,
c. opinię/orzeczenie psychologa
d. zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w
Klubie.
4. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w Klubie normy współżycia, porządek i dyscyplinę albo stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego lub fizycznego innych uczestników, pracowników Klubu , czy też siebie oraz w razie częstych nie usprawiedliwionych nieobecności, może zostać skreślony z listy uczestników Klubu.
5. Decyzję o skreśleniu wydaje Prezes Fundacji „Nasz Bezpieczny Świat” .

§ 4
Uprawnienia oraz obowiązki uczestników i pracowników Klubu

Uczestnicy korzystający z zajęć w Klubie mają prawo do:

1. Godnego i partnerskiego traktowania
2. Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zwłaszcza do obrony przed krzywdzeniem,
wykorzystywaniem, dyskryminacją i poniżaniem
3. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Klub
4. Wyborów zajęć, z których chcą korzystać i praktykowanie innych swoich preferencji w uzgodnieniu
z terapeutami i Kierownikiem Klubu
9. Zgłaszania wniosków i składania skarg do Kierownika Klubu

Do obowiązków uczestników przebywających w Klubie należy, w szczególności:

1. Systematyczne uczęszczanie do Klubu
2. Aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez Klub
3. Przestrzeganie ustalonego czasu i porządku zajęć
4. Samodzielne, na miarę możliwości zaspokajanie swoich potrzeb
5. Uczestniczenie w pracach dla dobra wspólnego
6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemną życzliwość, pomoc, poszanowanie
przekonań, poglądów i zainteresowań innych osób korzystających z zajęć prowadzonych przez Klub
7. Zachowanie tajemnicy dotyczącej wszystkich członków grupy
8. Dbałość o mienie Klubu i innych osób przebywających w Klubie
9. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
10. Utrzymywanie porządku wszystkich pomieszczeń
11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Klubie
13. Stosowanie się do poleceń pracowników Klubu
14. Przestrzeganie niniejszego regulaminu

Konsekwencje łamania zasad regulaminu
1. Rodzaj kary zależy od stopnia przewinienia i poziomu szkodliwości społecznej, od każdego rodzaju
kary przysługuje odwołanie do Prezes Fundacji „Nasz Bezpieczny Świat”
2. Na warunkach określonych w ust. 1 Kierownik Klubu może udzielić uczestnikowi przebywającemu
w Klubie:
1) upomnienia ustnego
2) czasowego zawieszenia uczestnictwa w zajęciach Klubu
3) relegowania z Klubu

Rodzice bądź opiekunowie uczestników korzystający z usług Klubu mają prawo do:
1. Informacji o indywidualnych programach terapii uczestników, o sposobach ich realizowania oraz
efektach
2. Informacji o stanie psychofizycznym uczestnika (zdrowiu, emocjach, zachowaniach, itp.) podczas
jego pobytu w Klubie
3. Wsparcia i pomocy psychologicznej ze strony personelu Klubu
4. Uczestnictwa w otwartych formach pracy Klubu, tworzenia grup wsparcia.

Do obowiązków opiekunów osób korzystających z zajęć w Klubie należy:
1. Współpraca z personelem Klubu, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju samodzielności i niezależności
uczestnika oraz utrzymywania jego dobrej kondycji psychicznej
2. Dbanie o systematyczną obecność uczestnika w Klubie (każda nieobecność powinna być
usprawiedliwiona)
3. Dbanie o higienę uczestnika
4. Dbanie, aby uczestnik przychodził do Klubu w dobrym stanie zdrowia
5. W przypadku wystąpienia u uczestnika infekcji (n.p. grypowej lub innej) do czasu wyzdrowienia nie
posyłania go na zajęcia do Klubu
6. Informowanie personelu Klubu o stanie zdrowia i samopoczuciu uczestnika, jeżeli jego stan może
mieć wpływ na uczestniczenie jego w zajęciach prowadzonych przez Klub
7. Zapewnienie konsultacji lub opieki lekarskiej, gdy potrzeba taka zostanie przez personel Klubu zgłoszona.
8. Udzielanie potrzebnych informacji i dostarczanie niezbędnych dokumentów do prowadzenia
teczek osobowych uczestnika.
9. Współuczestniczenie i wpieranie personelu Klubu podczas imprez o charakterze kulturalno –
rekreacyjno – sportowym organizowanych dla uczestników poza Klubem

Pracownik Klubu ma prawo:

1. Do zapewnienia warunków organizacyjnych w Klubie niezbędnych do prowadzenia zajęć z
uczestnikami
2. Udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących
3. zgłaszania wniosków i składania skarg do Kierownika Klubu

Pracownicy Klubu mają obowiązek:

1.Przestrzegać Regulaminu Klubu
2. Przestrzegać dyscypliny pracy i obowiązujących przepisów BHP, ppoż. oraz Sanepidu
3. Przestrzegać zasady współżycia społecznego oraz etyki zawodowej,
4. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz dbanie o należyty stan powierzonego mienia,
5. Szanować prawa i godność uczestników, a w swej pracy uwzględniać potrzebę kontaktowania
się z nimi i współdziałania,
6. Przestrzegać tajemnicy służbowej i dbać o dobre imię Klubu
7. Współpracować ściśle z Prezes Fundacji „ Nasz Bezpieczny Świat” i Kierownik Klubu oraz
wykonywać inne jej polecenia związane z zajmowanym stanowiskiem.

Pracownik Klubu pracujący bezpośrednio z uczestnikami ma obowiązek:

1. Kształtować swoje relacje z uczestnikami na zasadach partnerstwa.
2. Realizować indywidualne programy terapii poszczególnych uczestników.
3. Wnikliwie obserwować postępy i trudności uczestnika, aby lepiej dostosowywać programy i skutecznie wspierać uczestnika.
4. Współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników.
5. Ściśle współpracować z Kierownik Klubu i Prezes Fundacji ”Nasz Bezpieczny Świat”

Do obowiązków Kierownik Klubu należy:
1. Bezpośredni nadzór nad realizacją wyznaczonych zadań
2. Zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawności i skuteczności funkcjonowania Klubu
3. Koordynowanie, nadzorowanie oraz przydzielanie podległym pracownikom zadań i wytycznych
niezbędnych do realizacji Programu i Planów działalności Klubu
4. Kształtowanie wśród personelu właściwego stosunku do powierzonych zadań, kultury pracy,
zasad gospodarności i rzetelności pracy.
5. Kontaktowanie się z urzędami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w tym z zarządem
Fundacji „Nasz Bezpieczny Świat” w celu realizacji zadań Klubu
6. Troska o kontakty zewnętrzne Klubu
7. Opracowywanie i składanie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zawartymi umowami
sprawozdań z działalności Klubu oraz rozliczenia środków finansowych przyznanych na działalność
Klubu
8. Zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Klubu.
9. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji Klubu
10. W przypadkach, gdy wymaga tego stan psychiczny oraz zdrowotny uczestnika skrócenia jego
pobytu bądź zawieszenia udziału w zajęciach w Klubie.
11.W przypadkach, gdy istnieją ku temu wskazania, natychmiastowe wezwanie rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika.
12. Zatrudnianie, odpowiednio do potrzeb Klubu, specjalistycznej kadry.
13. W przypadku swojej nieobecności w pracy wyznaczanie pracownika, który przejmuje jego
obowiązki.

§ 5
ZASADY FINANSOWANIA

1. Środki pokrywające wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu pochodzą z :
a. Dotacji z projektów i konkursów,
b. Wpływów z darowizn, zbiórek i zapisów,
c. Innych wpływów pieniężnych i rzeczowych.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z treścią niniejszego Regulaminu powinien zostać zapoznany każdy pracownik Klubu, osoba
korzystająca z usług Klubu, rodzina lub opiekunowie uczestnika.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Prezes Fundacji „Nasz Bezpieczny Świat”
oraz Kierownik Terapeutycznego Klubu Absolwenta Bełska.
Obecnie te dwie funkcje spełnia jedna osoba.

Prezes i Kierownik
Fundacja „Nasz Bezpieczny Świat”  oraz Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska
Maria Ochimowska –Teper