Fundacja NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT realizuje swoje cele poprzez:

  • Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
  • Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń, doradztwa i kursów o charakterze niedochodowym.
  • Podejmowanie działalności informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym służącej realizacji celów statutowych.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnianie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
  • Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
  • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zarząd Fundacji NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT