Cele naszej fundacji

Cele naszej fundacji

Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukacji przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycje aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.

Read More

O nas

O nas

Fundacja NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych......

Read More

Kontakt

Kontakt

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
ul. Bełska 5
02-638 Warszawa

Read More

Podstawowym celem naszej fundacji jest założenie i prowadzenie małej na 10-12       

  osób  placówki dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz    

  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

  na Górnym  Mokotowie oraz placówki całodobowej dla tych osób.

Cele naszej fundacji

 

  1. Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukacji przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycje aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.

  2. Wszechstronna pomoc Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz ich rodzinom, opiekunom i z pracującym z nim specjalistom.

  3. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

  4. Rzecznictwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, ich rodzin oraz ich opiekunów.